Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen

1. REKISTERINPITÄJÄ   

Kotkan Lääkärikeskus Oy
Kotkankatu 11, 48100 Kotka   
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA


Toimitusjohtaja Juha Tasa
Kotkankatu 11,  48100 Kotka
p. 05 2111 500
3. REKISTERIN NIMI


Kotkan Lääkärikeskus Oy:n
Terveydenhuollon potilasrekisteri
( DynamicHeath)
4. POTILASREKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Potilas- ja asiakassuhde.
Potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta.
Lääkärikeskuksen toiminnan suunnittelu, seuranta ja tilastointia.

5. POTILASREKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT

 

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.
Tutkimuksen ja hoidon kannalta välttämättömät tiedot terveydentilasta.

Säännönmukaiset
tietolähteet

 

Potilaan ilmoittamat tiedot, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, väestörekisteri, potilaan suostumuksella hankitut tiedot.

 

6. POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella ja potilastietoja koskevien lainsäännösten nojalla.

 

7. POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

 

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja voivat käyttää ao. potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Potilasrekisteritietojen käyttöä valvotaan.

 

8. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

 

Tarkastuspyyntö tulee antaa kirjallisena ja se toimitetaan merkinnän tehneelle henkilölle tai vastaavalle johtajalle.

 

9. TIEDON KORJAAMINEN Noudatetaan sovittuja ohjeita.

 

Potilastietojen luovutus eri tilanteissa yksityisessä terveydenhuollossa

Luovutuksesta tehdään AINA merkintä luovutuslokiin. Luovutus tapahtuu henkilökohtaisesti tai kirjeitse, ei sähköpostilla. Faxilla saa laittaa vain poikkeuksellisesti asian kiireellisyyden sitä edellyttäessä.Luovutuksen saaja

1. Asiakas/potilas itse

 • Hänellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot
 • Ennen luovutusta hänen tulee todistaa henkilöllisyytensä
 • Tiedot saa luovuttaa vain henkilökohtaisesti ja asiakas/potilas allekirjoittaa potilaspaperipyynnön
 • Paperit toimitetaan hänelle mahdollisimman pian tai viimeistään 5 vrk sisällä

2. Sivullinen

 • Luovutus edellyttää aina potilaan kirjallista suostumusta
 • Sivullisia ovat kaikki muut kuin potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt

3. Oma yksikkö, toinen ammatinharjoittaja

 • Potilaalla on halutessaan mahdollisuus kieltää tietojensa käyttö samaan potilasrekisteriin kuuluvassa yksikössä, kun häntä hoitaa toinen ammatinharjoittaja.
 • Potilaan informoinnista ja hänen mahdollisesti tekemistään kielloista merkitään tieto potilasasiakirjoihin.
 • Asiakkaan luvalla lääkäri voi kiellon murtaa vastaanotolla

4. Toinen yksityinen terveydenhuolto sekä kunnallinen terveydenhuolto että valtion laitos

 • Luovutus perustuu potilaslain 13§3 momenttiin
 • Potilaan suostumuksella ( ei tarvitse olla kirjallinen ) saa luovuttaa tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi.

5.    Muut

 • Erikseen on säädetty tietojen luovutuksesta ilman potilaan suostumusta valvontaviranomaisille, tieteelliseen tutkimukseen tai Kelalle.

netajanvaraus uusi

Lue verkkoajanvarauksen ohjeet.

ajanvaraus uusi2